Bouwmanagement

Bouwmanagement is bedoeld voor de zakelijke markt.
Wij kunnen de volgende zaken voor u uitvoeren:

 • prijs- en kwaliteittoetsen
 • projectcoördinatie
 • directievoering
 • toezicht
 • inventarisatie en behoeftebepaling
 • opstellen Programma van Eisen
 • kopersbegeleiding
 • voorlichtingsbegeleiding
 • overleg met overheidsinstanties

Toelichting bouwmanagement

Om zoveel mogelijk zeker te zijn van een gedegen aanpak en goede uitvoering van uw project, vergt een brede ervaring en diepgaande kennis. Lassche Bouwregisseurs kan u hierbij uitstekende diensten verlenen door u te adviseren, door uw bouw te coördineren en door u te verzekeren van deskundige hulp in elk opzicht. Natuurlijk kunt u op elk moment om advies verzoeken maar het ligt voor de hand dat een tijdige inschakeling veel onheil kan voorkomen. En wanneer u meent dat u voldoende geïnformeerd bent dan kunt u altijd weer afkoppelen zonder verdere verplichtingen.

Waaruit bouwmanagement bestaat hangt uiteraard af van de aard van uw bouwproject en de situatie waarin u zich bevindt. Wat de voor u meest gewenste begeleiding is, zal Lassche Bouwregisseurs graag met u bespreken. De belangrijkste adviesterreinen bij bouwmanagement voor nieuw- en verbouw zijn:

Gebouwopzet

 • Het programma van eisen met afmetingen en indeling van ruimten
 • De keuze van de constructieopzet en de mogelijkheid voor het toepassen van een bouwsysteem
 • De terreinkeuze met situering mogelijkheden
 • De economisch verantwoorde opzet met budgetplan en tijdplan voor de realisering, alsmede de financieringsmogelijkheden

Bouwcoördinatie
Bouwen is zo oud als de mensheid zelf. Al die ervaring vlakt niet uit dat tot op de dag van vandaag goed en verantwoord bouwen moeilijk blijft. Juist nu is het moeilijker dan ooit. Het bouwvak in al zijn facetten is te veelomvattend geworden en moet zich snel aanpassen aan allerlei technische en economische ontwikkelingen, dat het eigenlijk onmogelijk is om zonder deskundige inbreng een bouwwerk van enig belang verantwoord van de grond te krijgen. Bouwcoördinatie is nodig. Tal van vragen spelen de bouwregisseur, die een project wil realiseren, parten. Vragen waarop hij, als hij er alleen voor staat, onmogelijk een sluitend antwoord kan geven. Hier volgen er een aantal:

Financiering en kosten

 • – Welke kosten zijn voor de bouw nog verantwoord en kan ik daar redelijk voor bouwen?
 • – Wat zijn de te verwachten bouwkosten en hoe kunnen deze in de hand worden gehouden?
 • – Hoe kan ik zorgen voor een verantwoorde financiering?

Het bouwprogramma

 • – Op hoeveel m2 vloeroppervlak moet worden gerekend en zijn uitbreidingen te realiseren?
 • – Welke gebouwenopzet is gunstig voor een efficiënte bedrijfsuitvoering?
 • – Welke kolomindeling is gunstig en verantwoord t.a.v. de kosten?
 • – Welke bouwterreinen zijn beschikbaar en welk terrein levert de situeringmogelijkheden?

De uitvoeringsmogelijkheden

 • – Is het bestaande gebouw nog zinvol op te knappen?
 • – Is nieuwbouw wellicht voordeliger of aantrekkelijker dan verbouw?
 • – Is het gebruik van een bouwsysteem aantrekkelijker dan traditioneel bouwen?
 • – Welk bouwsysteem kan ik het beste kiezen?
 • – Wat is de te verwachten bouwtijd?
 • – Is laagbouw wellicht eenvoudiger en goedkoper dan bouw met meer verdiepingen?

De technische kwaliteit

 • – Welke moderne materialen zijn momenteel verkrijgbaar en zijn ze gunstig in onderhoud?
 • – Is een goede brandbeveiliging en warmte-isolatie voor het project aantrekkelijk ivm verlaging van de premie en energiekosten?
 • – Welke installatiemogelijkheden voor verwarming, ventilatie, verlichting en beveiliging zijn toepasbaar?

Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering

 • – Welke eisen en voorschriften stelt de overheid, zijn de benodigde vergunningen snel te verkrijgen?
 • – Hoe dienen de voorbereidingen voor de bouw geregeld te worden: hoe kan een architect en aannemer worden ingeschakeld?
 • – Welke wijze van aanbesteding is aantrekkelijk?
 • – Hoe wordt de kwaliteit bij de uitvoering gewaarborgd?
 • – Zijn kostenstijgingen te voorkomen?

Begeleiding bouwvoorbereiding

 • Technisch en economisch advies bij opzet en uitwerking van het ontwerp
 • Detaillering van het programma, bijvoorbeeld ten behoeve van ruimtelijke indeling (bij bedrijven; i.v.m. transportsystemen, installaties, magazijninrichting en beveiliging)
 • Het afwegen van alternatieven voor constructies, materiaaltoepassing en installaties
 • Overleg met instanties voor het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen
 • Het opstellen en bijhouden van een kosten – tijdplanning
 • Het voorbereiden en regelen van de aanbesteding van de bouw en installaties

Begeleiding uitvoering

 • Controle op de kwaliteit van de bouwuitvoering en installaties
 • Technisch en economisch advies bij de constructieve detaillering en keuze van bouw- en installatieonderdelen
 • Bewaking van de tijd- en kostenplanning
 • Controle bij de oplevering van de bouw en installaties
 • Opstelling van onderhoudsprogramma’s en aanbesteding van onderhoudswerken met de controle op de uitvoering hiervan

Bouwcoördinatie

 • Adviseren over de regeling van de bouwvoorbereiding met keuze teampartners en taakverdeling
 • Keuze en regeling van de aanbestedingsprocedure
 • Leiding van bouwvergaderingen
 • Organisatie van het bouwproces

Kostenbewaking

 • Kostenonderzoek van alternatieve mogelijkheden
 • Globale en gedetailleerde begrotingen
 • Controle van begrotingen
 • Opstelling van het totale investeringsplan met bewaking hiervan
 • Berekeningen van exploitatiekosten

Geschillen

 • Bemiddeling bij dreigende of reeds opgetreden geschillen in het voorbereiding- en of uitvoeringsstadium of na oplevering van bouwwerken
 • Opstelling van objectieve beoordelingsrapporten bij geschillen over de kwaliteit van de uitvoering, kostenberekeningen of betalingen